1. Postanowienia wstępne

 • Portal internetowy SKINTRADER, dostępny pod adresem internetowym skintrader.pl, prowadzony jest przez MINDING Łukasz Firek ul. Topolowa 24/130 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP 6292484998, REGON 369009647. Firma jest zarejestrowana w Polsce. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Internetowego.

2. Definicje

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Internetowego
 • Portal Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem skintrader.pl utrzymywany przez Administratora świadczącego Usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika
 • Administrator – właściciel serwisu prowadzący Portal Internetowy (MINDING Łukasz Firek ul. Topolowa 24/130 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP 6292484998, REGON 369009647. Firma jest zarejestrowana w Polsce)
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Portalu internetowym i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, dokonywane przez Portal Internetowy - przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawa telekomunikacyjnego
 • Valve – Valve Corporation będący właścicielem praw do Przedmiotów oraz umożliwiający Rejestrację
 • Rejestracja – dobrowolne udostępnienie swojego indetyfikatora steam, wykorzystując technologię OpenID dostarczaną przez Valve
 • Przedmiot – wirtualny niematerialny zasób udostępniany przez Valve lub Portal Internetowy
 • Sprzedaż – wymiana pomiędzy Użytkownikami mająca na celu uzyskanie Przedmiotu w zamian za z góry określoną ilość Wirtualnej Waluty
 • Portfel - niematerialy zasób Wirtualnej Waluty
 • Płatność Automatyczna - proces mający na celu wykonanie usługi doładowania Portfela z góry określoną przez Użytkownika ilością Wirtualnej Waluty. Doładowanie może być odpłatne i bezpłatne.
 • Wirtualna Waluta – niematerialny zasób uzyskany przez Użytkownika w sposób odpłatny lub bezpłatny wyrażony jako licza dziesiętna z separatorem "." maksymalnie do części setnych. Wyrażona w Portalu Internetowym symbolem "wPLN". Nie jest to pieniądz elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 21a ustawy o usługach płatniczych. Wirtualna waluta nie może zostać wypłacona.
 • Skrzynia - niematerialy zasób zawierający z góry określoną liczbę znanych przedmiotów, które mogą zostać wyjęte w momencie rozpoczęcia Losowania przez Użytkownika
 • Jackpot - z góry określona i znana ilość Wirtualnej Waluty
 • Losowanie - wyjęcie kolejnego elementu Skrzyni w formie Przedmiotu, Wirutalnej Waluty lub Jackpota

3. Postanowienia ogólne

 1. Przedmioty oferowane w serwisie są wyłączną własnością Valve
 2. Portal Internetowy nie jest powiązany z Valve
 3. Portal Internetowy świadczy usługę elektroniczną pozwalającą na doładowanie Portfela
 4. Użytkownik wykorzystując Wirtualną Walutę może wykonać Sprzedaż, bądż zawrzeć umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem
 5. Wirtualna waluta nie może zostać zwrócona Użytkownikowi jeśli nie wynikło inaczej w toku procesu reklamacyjnego
 6. Rejestrując konto Użytkownika akceptujesz Regulamin
 7. Usługę uznaje się za wykonanaą poprawnie w momencie przekazania Wirtualnej Waluty na Portfel Użytkownika w ilości z góry określonej przez Użytkownika w procesie Płatności Automatycznej

3. Wysyłka

 1. Użytkownik dobrowolnie może wysłać dowolnie wybrany przedmiot, którego jest posiadaczem
 2. Wysyłka dojdzie do skutku tylko i wyłącznie jeśli Użytkownik posiada aktywne przez minimum 14 dni dwu składnikowe uwierzytelnianie udostpenianie przez firmę Valve
 3. Wysyłka odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu technologi informatycznej
 4. Przy wysyłce zwrotnej Użytkownik musi zaakceptować odebranie Przedmiotów w portalu internetowym lub aplikacji mobilnej udostępnianej przez Valve
 5. Każdy problem w wysyłce lub opóźnienie powinno został zgłoszone Administratorowi portalu w jak najkrótszym czasie od jego wystąpienia

4. Proces sprzedaży i zakupu

 1. Użytkownik dobrowolnie może Sprzedać wysłane lub wcześniej zakupione Przedmioty wystawiając ofertę Sprzedaży
 2. Oferta sprzedaży może zostać wystawiona w tylko i wyłącznie do wysłanego Przedmiotu
 3. Kwota Sprzedaży ustalana jest z góry przez Użytkownika
 4. Wystawiona oferta Sprzedaży w każdej chwili może zostać usunięta
 5. Sprzedaż zakończona jest w momencie zaakceptowania oferty Sprzedaży przez innego Użytkownika posiadającego wystarczającą ilość Wirtualnej Waluty
 6. Zakończona Sprzedaż nie może zostać wycofana,a Wirtualna Waluta zwrócona
 7. Sprzedaż odbywa się automatycznie jednak w momencie dobrowolnej akcji Użytkownika
 8. Wirtualna Waluta na jaką opiewała oferta Sprzedaży przekazywana jest na konto Użytkownika wystawiającego ofertę Sprzedaży

5. Proces Losowania

 1. Użytkownik może dobrowolnie rozpocząć proces Losowania
 2. Proces Losowania może zostać rozpoczęty tylko w momencie poprawnego przekazania środków właścicielowi skrzynki czyli drugiemu Użytkownikowi
 3. Środki przekazane na losowanie są dzielone w następującym procentowym podziale 80% dla właściciela skrzynki, 10% dla Portalu Internetowego oraz 10% do puli Jackpot
 4. Użytkownik, który rozpoczął proces Losowania po jego zakonczeniu uzyska Przedmiot lub Wirtualną Walutę
 5. Proces Losowania jest nieodwracalny

6. Zasady tworzenia własnych skrzyni

 1. Skrzynia może zostać stworzona przez dowolnego zarejestrowanego użytkownika posiadającego Przedmioty
 2. Minimalna ilość Przedmiotów w skrzyni to 5, a maksymalna 30
 3. Przedmioty dodane do skrzyni ze względu na ograniczenie nadużyć nie mogą zostać Sprzedane i nie są widoczne Użytkownikowi
 4. Każda nowo dodana skrzynia jest weryfikowana przez Portal Internetowy w terminie 48h od dodania
 5. Weryfikowana jest atrakcyjność Skrzyni względem użytkownika i jej cena oraz nazwa
 6. Nazwa skrzyni nie może być obraźliwa oraz zawierać wulgarnych lub rasistownich haseł
 7. Skrzynia, która nie przejdzie weryfikacji jest usuwana, a przedmioty w niej zawarte zwracane Użytkownikowi
 8. Jeśli Użytkownik w krótkich okresach czasu będzie dodawał wiele Skrzyń, które nie będą zgodne z regulaminem zostanie zablokowany

7. Płatności

 1. Płatności SMS obsługiwane są przez RUSHPAY (https://www.rushpay.pl)
 2. Regulamin płatności SMS obsługiwanych przez RUSHPAY (regulamin PDF
 3. Reklamacje oraz błędy wynikłe z płatności SMS powinny być zgłaszane firmie RUSHPAY (formularz reklamacji)
 4. Płatności natychmiastowe obsługiwane są przez firmę DialCom24 sp. z o.o. PayPro SA (https://www.przelewy24.pl/)
 5. Reklamacje oraz błędy wynikłe z płatności natychmiastowych powinny być zgłaszane firmie DialCom24 (formularz reklamacji)

8. Reklamacje

 1. Użytkownik ma bezterminową możliwość zgłoszenia reklamacji do wykonywanej usługi jeśli dotyczy ona doładowania Portfela
 2. Użytkownik ma bezterminową możliwość zgłoszenia reklamacji do zakupu lub sprzedaży Przedmiotu jeśli dla Przedmiotu nie został wykonana wysyłka zwrotna
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od zgłoszenia
 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie oświadczenia na adres pomoc@skintrader.pl lub pocztą tradycyjną z informacją jakiego konta dotyczy

8. Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej "Dostawca usług G2A Pay") w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony. W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.

Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.

W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres pomoc@skintrader.pl.

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.